Warning: Declaration of ET_Theme_Builder_Woocommerce_Product_Variable_Placeholder::get_available_variations() should be compatible with WC_Product_Variable::get_available_variations($return = 'array') in /home/goserwer/domains/kluu.pl/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/frontend-builder/theme-builder/WoocommerceProductVariablePlaceholder.php on line 8
Regulamin - Kluu.pl - Zarabiaj nie wychodząc z domu

Regulamin

§1

1. Regulamin określa warunki, zasady i sposób rozliczania współpracy użytkownika Kluu.pl z serwisem Kluu.pl.

2. Rejestracja i późniejsze korzystanie z Platformy oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w obowiązującej formie.

§2

Definicje:

Platforma – system informatyczny Kluu.pl umożliwiający zarabianie na polecaniu produktów.

Kluu.pl – oznacza firmę:

która jest właścicielem serwisu https://kluu.pl.

Użytkownik – zarejestrowany użytkownik Kluu.pl.

Partner – partner Kluu.pl prowadzący sklep internetowy z produktami, które mogą być promowane przez Użytkownika.

Konto użytkownika – konto w Platformie (https://kluu.pl/my-account) gdzie Użytkownik może edytować swoje dane, przeglądać statystyki sprzedaży oraz przeglądać produkty dostępne do promocji.

Link Kluu.pl – spersonalizowany link (adres URL), który przekierowuje na stronę Partnera i pozwala zliczać transakcje w jego sklepie.

Prowizja – prowizja należna Użytkownikowi z tytułu polecenia produktu poprzez Platformę, z użyciem Linku Kluu.pl i sprzedaży na stronie internetowej Partnera.

Minimalna prowizja – minimalna suma prowizji jaką musi osiągnąć Użytkownik, aby doszło do wypłaty zgromadzonych środków.

§3

1. Platforma umożliwia odpłatne promowanie produktów dostępnych w sklepie Partnera. W tym celu, użytkownik pobiera Link Kluu.pl, który przypisany jest do każdego produktu w Platformie. Link ten przekierowuje na stronę Partnera. W przypadku zakupu, naliczana jest prowizja w wysokości 5% wartości zamówienia netto (bez kosztów dostawy)..

§4

1. Aby zarejestrować się jako Użytkownik należy wypełnić elektroniczny formularz dostępny pod adresem https://kluu.pl/registration

2. Użytkownik dokonuje rejestracji poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnianego na stronie Platformy oraz akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Moment aktywacji konta Użytkownika tj. wysłanie przez Platformę wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej równoznaczny jest z zawarciem umowy o świadczenie usług na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.

3. Po rejestracji utworzone zostaje Konto użytkownika w Platformie dostępne pod adresem http://kluu.pl/my-account.

4. Linki Kluu.pl do promocji produktów dostępne są po zalogowaniu do Konta w zakładce Produkty.

5. Przed pierwszą wypłatą, Użytkownik nieprowadzący działalności gospodarczej, zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL oraz numeru konta bankowego.

6. Przed pierwszą wypłatą, Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą, zobowiązany jest do podania pełnej nazwy firmy, adresu siedziby firmy, numeru NIP oraz numeru konta bankowego.

7. Wypłaty środków odbywają się wyłącznie przelewem na wskazane na rachunku/fakturze konto bankowe.

8. Prowizja wypłacana jest po opłaceniu jej wartości przez Partnera.

9. Minimalna prowizja potrzebna do wypłaty to 50 zł.

10. Kluu.pl wypłaca prowizję Użytkownikowi na konto bankowe podane przez Użytkownika w Koncie użytkownika w przeciągu 7 dni od otrzymania płatności od Partnera.

11. Kluu.pl zastrzega sobie prawo niewypłacenia prowizji za daną sprzedaż w przypadku gdy Partner jej nie zaakceptuje. Dzieje się tak na przykład w przypadku, gdy kupujący zwrócił produkt.

12. Partner przy weryfikacji transakcji wygenerowanych przez Użytkowników ma prawo stosować model „last click wins”, czyli wynagrodzić tylko ten kanał marketingowy / tego Użytkownika, w którego kanale nastąpiło ostatnie kliknięcie prowadzące internautę do sfinalizowania transakcji.

13. Kluu.pl ma prawo do pomniejszenia wartości prowizji o należne podatki, zgodnie z prawem polskim.

§5

1. Kluu.pl oraz Użytkownik mają prawo rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, w dowolnym terminie wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego (https://kluu.pl/contact). Użytkownik zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Platformy niezwłocznie po rozwiązaniu umowy oraz usunąć wszystkie Linki Kluu.pl z powierzchni promocyjnych.

§6

1. Użytkownik ma prawo polecać produkty przy użyciu Linku Kluu.pl z zachowaniem zasad opisanych poniżej.

2. Użytkownik zobowiązuje się do:
a) podejmowania działań tylko i wyłącznie na korzyść Partnera,
b) przedstawiania wszelkich informacji o ofercie Partnera dokładnie, w formie, która nie wprowadza w błąd,
c) dostarczania aktualnych, kompletnych i kompetentnych informacji osobom / użytkownikom na temat Partnera i jego oferty,
d) nie wykorzystywania Linków Kluu.pl, w sposób który może przyczynić się do obniżenia funkcjonalności strony Partnera lub Platformy,
e) dbania o stałą aktualizacje oferty Partnera wyświetlanej na swojej lub zewnętrznych stronach używanych do promocji.

3. Użytkownik pod żadnym warunkiem nie może:
a) przeprowadzać promocji produktów Partnera na stronach / platformach zawierających obrazy lub treści, które w jakikolwiek sposób są: obsceniczne, pornograficzne, grożące, obraźliwe, niezgodne z prawem, nienawistne, szkodliwe, nękające, rasistowskie, dyskryminujące lub w jakikolwiek sposób naruszające prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej,
b) przeprowadzać promocji produktów Partnera na stronach / platformach, które naruszają prawa osób trzecich (w szczególności, ale bez ograniczenia, praw autorskich, prawa do znaków towarowych, praw osobistych lub pokrewnych),
c) używać niedozwolonych technik promocji własnych stron internetowych tzn. black hat SEO,
d) generować sztucznego ruchu poprzez wykorzystywanie robaków śledzących, automatów klikających,
e) rozsyłać, wymieniać lub nadpisywać cookies,
f) organizować mailingów, które mogą zostać uznane za „spam” – przesyłać wiadomości e-mail do odbiorcy, który nie wyraził uprzedniej, zamierzonej zgody na otrzymanie tej wiadomości,
g) przeciążać systemu Kluu.pl stosując sztuczne zapytania,
h) stosować brand-bidding (reklamy płatne używające słów kluczowych będących marką / markami Partnera),
i) stosować jakiekolwiek innych działań, które bezpośrednio przyczyniają się do nieuczciwego zwiększenia wynagrodzenia Użytkownika.

4. Wysyłając wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej ( email) Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zobowiązań wynikających z Obowiązujących Przepisów Prawa w odniesieniu do Przetwarzania Danych Osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem  rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO. Dlatego też konieczne jest uzyskanie od każdego odbiorcy jego świadomej zgody do przetwarzanie jego danych w celach marketingowych lub innych, jeśli dotyczą, przed wysłaniem wiadomości e-mail. Na wniosek Kluu.pl, Użytkownik zobowiązuje się przedstawić dowód uzyskania takiej zgody.

5. Złamanie któregokolwiek punktu regulaminu jest podstawą do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz wstrzymaniem wypłaty środków zgromadzonych na Koncie Użytkownika.

§7

1. Kluu.pl zapewnia poprawność działania Platformy w następujących przeglądarkach: IE wersja 10 lub nowsza, FireFox wersja 25 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 30 lub nowsza, Safari w wersji najnowszej. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Platformy, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Platformy należy je wszystkie wyłączyć.

§8

1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów serwisu Kluu.pl, wyglądu strony internetowej i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie właścicielowi Platformy.

2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Platformy, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela Platformy, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich.

§9

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Kluu.pl.

2. Kluu.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

3. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://kluu.pl/privacy-policy.

§10

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.01.2019r.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną